საწვავის ხარჯები
სამივლინებო ხარჯებიავტომობილების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯებისატელეკომუნიკაციო ხარჯებიდამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტებიბიუჯეტის შესრულების ანგარიშებითანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატისააგენტოს ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებებისააგენტოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონებამიღებული გრანტები/კრედიტებიგაცემული გრანტებისაბიუჯეტო ფონდებიდან მიღებული თანხები