შსს მომსახურების სააგენტო კიდევ ერთხელ გაცნობებთ, რომ 2006 წლის 1 აპრილამდე საქართველოში გაცემულ მართვის მოწმობებს იურიდიული ძალა შეუნარჩუნდებათ 2018 წლის 1 იანვრამდე.

მოქმედების ვადის ამოწურვის შემდგომ, მართვის მოწმობის შეცვლა მოხდება მართვის უფლების მისაღები გამოცდის ჩაბარების გარეშე, შემდეგი დოკუმენტაციის წარდგენის საფუძველზე: