ამ ეტაპზე ცნობის მისაღებად განაცხადის მიღება ხდება მხოლოდ ელექტრონული წესით - ვებგვერდზე რეგისტრაციის გავლის შემდეგ. 

რეგისტრაცია


მსჯავრდების შესახებ ცნობაში აისახება ინფორმაცია ფიზიკური პირი რომელ წლებში და რა მუხლით იყო გასამართლებული, იმისდა მიუხედავად ნასამართლობა გაქარწყლებულია თუ მოხსნილი.


ცნობის მისაღებად, მომსახურების სააგენტოში წარსადგენი დოკუმენტებია:* ცნობა გაიცემა უფასოდ განაცხადის გაკეთებიდან 5 სამუშაო დღეში.


ცნობის მისაღებად განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია როგორც სააგენტოს ვებგვერდზე რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, ისე ნებისმიერ ფილიალში.