მსჯავრდების შესახებ ცნობაში აისახება ინფორმაცია ფიზიკური პირი რომელ წლებში და რა მუხლით იყო გასამართლებული, იმისდა მიუხედავად ნასამართლობა გაქარწყლებულია თუ მოხსნილი.


ცნობის მისაღებად, მომსახურების სააგენტოში წარსადგენი დოკუმენტებია:* ცნობა გაიცემა უფასოდ განაცხადის გაკეთებიდან 5 სამუშაო დღეში.


ცნობის მისაღებად განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია როგორც სააგენტოს ვებგვერდზე რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, ისე ნებისმიერ ფილიალში.