მსჯავრდების შესახებ ცნობაში აისახება ინფორმაცია ფიზიკური პირი რომელ წლებში და რა მუხლით იყო გასამართლებული, იმისდა მიუხედავად ნასამართლობა გაქარწყლებულია თუ მოხსნილი.


ცნობის მისაღებად, მომსახურების სააგენტოში წარსადგენი დოკუმენტებია:


3 სამუშაო დღეში ცნობის გაცემის საფასური: 20 ლარი;

1 სამუშაო დღეში: 40 ლარი;* სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის მიხედვით, პირი, რომელსაც 70 000 ან 70 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა აქვს, თავისუფლდება საფასურის გადახდისაგან (3 სამუშაო დღე).


ცნობის მისაღებად განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია როგორც სააგენტოს ვებგვერდზე რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, ისე ნებისმიერ ფილიალში.