წარსადგენი დოკუმენტები სამოქალაქო ცეცხლ­სასროლი ან/და გაზის (აირის) იარაღის, ან/და საბრძოლო მასალის საქართველოში შემო­ტანის ნებართვის გაცემისათვის:

 
წარსადგენი დოკუმენტები სამოქალაქო ცეცხლ­სასროლი ან/და გაზის (აირის) იარაღის, ან/და საბრძოლო მასალის საქართველოდან გატანის ნებართვის გაცემისათვის: 

 
საქართველოს მოქალაქის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე იარაღის შემოტანა და გატანა ხორციელდება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული შესაბამისი ნებართვის საფუძველზე;
უცხო ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელთა ვიზიტის დროს თანმხლებ პირთა მიერ იარაღის შემოტანა და გატანა ხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ნებართვის საფუძველზე;

    შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ ეს ნებართვა გაიცემა ერთდროულად, არა უმეტეს 5 ერთეული სამოქალაქო ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის და არა უმეტეს 1000 ერთეული საბრძოლო მასალის (ვაზნის) საქართველოში შემოტანის და საქართველოდან გატანის შემთხვევაში;
სამოქალაქო იარაღის რეგისტრაცია უნდა განხორციელდეს მისი საქართველოში შემოტანიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში (აღნიშ­ნულ ვადაში არ ჩაითვ­ლება შესაბამისი საბაჟო დამუშავების ოპერაციის გან­ხორ­ციე­ლების დრო).