მართვის უფლების მინიჭების დამადასტურებელი მართვის მოწმობის ვადები განისაზღვრება კატეგორიების და ქვეკატეგორიების მიხედვით

A, B, BE, T, S, A1 , B1 - კატეგორია და ქვეკატეგორიები 

მართვის მოწმობის მოქმედების ვადა განსაზღვრულია 15 წლით;


C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E და ტრავაის -კატეგორია და ქვეკატეგორიები

მართვის მოწმობის მოქმედების ვადა განსაზღვრულია 5 წლით;


საერთაშორისო - განურჩევლად კატეგორიის და ქვეკატეგორიების 

მართვის მოწმობის მოქმედების ვადა განსაზღვრულია  3 წლით;

 

  მოქმედების ვადის ამოწურვის შემდგომ, მართვის მოწმობის შეცვლა მოხდება მართვის უფლების მისაღები გამოცდის ჩაბარების გარეშე, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის (ფორმა IV-100/ა) წარდგენის საფუძველზე.