ცნობაში აისახება ფიზიკური პირისათვის მინიჭებული სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების,გაცემული სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის და სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების შეჩერების, ჩამორთმევის ან შეწყვეტის (გაუქმების) შესახებ ინფორმაცია.


ცნობის მისაღებად მომსახურების სააგენტოში წარსადგენი დოკუმენტებია:


5 სამუშაო დღეში ცნობის გაცემის საფასური: 20 ლარი;


ცნობის მისაღებად განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია სააგენტოს ნებისმიერ ფილიალში.