ცნობაში აისახება ფიზიკური პირისათვის მინიჭებული სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების,გაცემული სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის და სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების შეჩერების, ჩამორთმევის ან შეწყვეტის (გაუქმების) შესახებ ინფორმაცია.


ცნობის მისაღებად მომსახურების სააგენტოში წარსადგენი დოკუმენტებია:
5 სამუშაო დღეში ცნობის გაცემის საფასური: 20 ლარი;

3 სამუშაო დღეში: 40 ლარი;

1 სამუშაო დღეში: 70 ლარი.


ცნობის მისაღებად განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია როგორც სააგენტოს ვებგვერდზე ან/და აპლიკაციაში (SERVICE AGENCY) რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, ისე ნებისმიერ სტრუქტურულ ერთეულში.