სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის შეცვლის საფუძველი შეიძლება იყოს:
 
მართვის მოწმობის შესაცვლელად მომსახურების სააგენტოში წარდგენილ უნდა იქნას შემდეგი დოკუმენტები:
  1. განცხადება (ივსება ადგილზე);
  2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  3. შესაცვლელი მართვის მოწმობა;
  4. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა IV-100/ა);
  5. საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (ქვითრის საფასურია 15 ლარი).
 
     შეცვლილ მართვის მოწმობას მიიღებთ რამდენიმე წუთში.
 
 დაკარგულის აღდგენა:
 
  1. დაკარგული მართვის მოწმობის აღსადგენად მფლობელმა სააგენტოში უნდა წარადგინოს:
  2. განცხადება დაკარგული მართვის მოწმობის აღდგენის თაობაზე (ივსება ადგილზე);
  3. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  4. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა IV 100/ა);
  5. საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები (ქვითრის საფასურია 35 ლარი).


     შეცვლილ მართვის მოწმობას მიიღებთ იმავე დღეს, რამდენიმე წუთში.