მომსახურების სააგენტოს მიერ ხორციელდება საიდენტიფიკაციო ნომრის (VIN კოდი) დადამღვა სააგენტოში რეგისტრირებულ ან რეგიტრაციისათვის წარმოდგენილ იმ მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელსაც:


პროცედურის განსახორციელებლად დაინტერესებული პირის მიერ  მომსახურების სააგენტოში საჭიროა წარმოდგენილი იყოს: