28 თებერვალი, 2018

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

29 დეკემბერი, 2006

საქართველოს შსს სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

21 თებერვალი, 2012

მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებათა მართვისათვის საჭირო ჯანმრთელობის მდგომარეობისადმი მოთხოვნებისა და მისი შემოწმების წესის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 აპრილი, 1995

საქართველოს კანონი საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

24 დეკემბერი, 2013

საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

3 იანვარი, 2014

სატრანსპორტო საშუალების გადაკეთების წესი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

31 იანვარი, 2007

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების სავალდებულო რეგისტრაციის წესების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 ივნისი, 2007

მომსახურების სააგენტოს მიერ გირავნობის რეგისტრაციის, ნასამართლობის შესახებ ცნობისა და მექ. სატრ. საშუალების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა