- საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, მათ შორის საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი - ზურაბ გუნცაძე.
ელექტრონულ მისამართი: Zura.guncadze@sa.gov.ge,  საკონტაქტო ნომერი: (0322) 419147.

- საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისგებელი პირი - ნათია ოქიტაშვილი.
ელექტრონულ მისამართი: Natia.oqitashvili.sa.gov.ge, საკონტაქტო ნომერი: (0322) 419093..


საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებული აქტები: 


საქართველოს მთავრობის N219 დადგენილება "საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ"