მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრის გარდაცვალების შემთხვევაში მემკვიდრეს შეუძლია სატრანსპორტო საშუალება გაიფორმოს თავის სახელზე, ნოტარიუსის მიერ გაცემული სამკვიდრო ცნობის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა გარდაცვალებიდან 6 თვეში. იმ შემთხვევაში კი თუ მესაკუთრის გარდაცვალებიდან გასულია 6 თვე, ცნობა გაიცემა სასამართლოს მიერ. 

ამ შემთხვევაში ახალ მესაკუთრეზე გადაფორმებისთვის მომსახურების სააგენტოს სარეგისტრაციო სამსახურში წარდგენილ უნდა იქნას შემდეგი დოკუმენტები: