იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ ცნობაში აისახება ინფორმაცია იურიდიული პირის (სამეწარმეო (კომერციული) ან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირის (მისი უფლებამონაცვლე)) საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის, აგრეთვე, დანიშნული სასჯელის სახისა და ზომის შესახებ.


ცნობის მისაღებად მომსახურების სააგენტოში წარსადგენი დოკუმენტებია:


5 სამუშაო დღეში ცნობის გაცემის საფასური: 20 ლარი;

3 სამუშაო დღეში: 35 ლარი;

1 სამუშაო დღეში: 45 ლარი.


ცნობის მისაღებად განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია სააგენტოს ნებისმიერ ფილიალში.