სააგენტო ახორციელებს სააგენტოს მიერ დამზადებული/გაცემული დოკუმენტების აპოსტილით დამოწმებას ან ლეგალიზაციას, ასევე აპოსტილით დამოწმებას დაქვემდებარებული ქართულენოვანი დოკუმენტების თარგმნას.

სააგენტოს მიერ დამზადებული/გაცემული დოკუმენტების აპოსტილით დამოწმების ან ლეგალიზაციის მომსახურების საფასურია 20 ლარი. ლეგალიზაციას ან აპოსტილით დამოწმებას დაქვემდებარებული ქართულენოვანი დოკუმენტის ერთი გვერდის (ერთ გვერდამდე) უცხოურ ენაზე თარგმნის მომსახურების საფასურია 20 ლარი.

 დოკუმენტი ექვემდებარება აპოსტილით დამოწმებას თუ იგი წარდგენილი უნდა იქნას „უცხოეთის ოფიციალური დოკუმენტების ლეგალიზაციის მოთხოვნის გაუქმების შესახებ” ჰააგის 1961 წლის 5 ოქტომბრის კონვენციის წევრ ერთ-ერთ სახელმწიფოში:


ევროპა:


სამხრეთ ამერიკა:


ჩრდილოეთ ამერიკა:


ოკიანეთი:

 

აფრიკა:

 

აზია:


 თუ დოკუმენტი წარდგენილი უნდა იქნას სხვა სახელმწიფოში, რომელიც არ შედის ზემოთ მითითებული სახელმწიფოების ჩამონათვალში, იგი ექვემდებარება ლეგალიზაციას.

დოკუმენტი არ საჭიროებს ლეგალიზაციას ან აპოსტილით დამოწმებას თუ იგი წარდგენილი უნდა იქნას “სამოქალაქო, საოჯახო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარების და სამართლებრივი ურთიერთობების შესახებ” მინსკის 1993 წლის კონვენციის წევრ ქვემოჩამოთვლილ ერთ-ერთ სახელმწიფოში: