მართვის უფლების მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე დასაშვებად სავალდებულოა დაჯავშნოთ რიგი

(თეორიული გამოცდაზე ვიზიტის დაჯავშნა)

 ნებისმიერი კატეგორიის მართვის უფლების მისაღებ თეორიულ გამოცდაზე დასაშვებად კანდიდატმა უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:


არასრულწლოვანი მოქალაქისთვის (17 წლის)
   წარსადგენი დოკუმენტები:
 1. განცხადება (ივსება ადგილზე);
 2. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა IV 100/ა);
 3. პირადობის მოწმობა;
 4. დაბადების მოწმობის დედანი (ან ასლი ნოტარიულად დამოწმებული);
 5. მშობელი (ან მშობლის თანხმობა ნოტარიულად დამოწმებული);
 6. საჯარო სკოლის მოწმობა ან ავტოსკოლის მოწმობა;
 7. საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები  ან/და რიგის დაჯავშნის შემდეგ მიღებული მოკლე ტექსტური შეტყობინება (პირველადი დაშვების საფასური - 15 ლარი).
 
სტუდენტის სტატუსის მქონე მოქალაქისთვის(18 წლის)
 წარსადგენი დოკუმენტები:
 1. განცხადება (ივსება ადგილზე);
 2. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა IV 100/ა);
 3. პირადობის მოწმობა (ID ბარათი, სტუდენტის სტატუსით);
 4. საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები ან/და რიგის დაჯავშნის შემდეგ მიღებული მოკლე ტექსტური შეტყობინება  (პირველადი დაშვების საფასური - 15 ლარი).
 
    კანდიდატს საშუალება აქვს გამოცდისთვის განკუთვნილი ტესტი "ტესტის გავლა" სასურველ ენაზე ჩააბაროს, მათ შორის: ქართულ, აფხაზურ, ოსურ, ინგლისურ, თურქულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენაზე.

  თეორიული გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში კანდიდატს საშუალება აქვს 30 დღის განმავლობაში, 7 დღეში ერთხელ გავიდეს პრაქტიკულ გამოცდაზე (ფასიანი გასვლა ულიმიტოა), ხოლო თეორიულ გამოცდაზე ჩაჭრის შემთხვევაში, განმეორებით გამოცდაზე დაიშვება 7 დღის შემდეგ, საფასურის თავიდან გადახდის შემთხვევაში.