საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა - გადმოკვეთის შესახებ ცნობას გასცემს სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო. აღნიშნულ ცნობაში შსს-ს საინფორმაციო-ანალიტიკურ დეპარტამენტში რეგისტრირებული/აღრიცხული მონაცემების საფუძველზე ასახულია ინფორმაცია პირის საქართველოს საზღვრის კვეთის შესახებ.


ცნობის გაცემისათვის დაინტერესებული პირის მიერ მომსახურების სააგენტოში წარმოდგენილ უნდა იქნას:

 

არსებობს დაჩქარებული მომსახურებაც. ცნობის 1 სამუშაო დღეში გაცემის საფასურია 45 ლარი, ხოლო სამ სამუშაო დღეში - 35 ლარი.