სატრანსპორტო საშუალების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობაში - გარდა სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო მონაცემებისა ასახულია შემდეგი სახის ინფორმაცია:ცნობის ასაღებად მომსახურების სააგენტოში წარსადგენი დოკუმენტებია:


5 სამუშაო დღეში ცნობის გაცემის საფასური: 20 ლარი;

3 სამუშაო დღეში ცნობის გაცემის საფასურია 35 ლარი;

1 სამუშაო დღეში - 60 ლარი;

3 სამუშაო საათში - 100 ლარი.


* სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობის გაცემისას ფიზიკური პირის შემთხვევაში 5 ერთეული ავტომობილის ზევით ყოველი მომდევნო ავტომობილის შესახებ ინფორმაციის გაცემის საფასური შეადგენს 5 ლარს, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში 80 ლარს.


* სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობის მისაღებად დაინტერესებული პირი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი.


იდენტური წესით გაიცემა ცნობა ავტომობილის მესაკუთრის შესახებ ან ცნობა პირის საკუთრებაში არსებული ავტომობილის შესახებ.