ნასამართლობის შესახებ ცნობაში აისახება ინფორმაცია ფიზიკური პირის ნასამართლობისა და ძებნის შესახებ. 

 

ცნობის ასაღებად, მომსახურების სააგენტოში წარსადგენი დოკუმენტებია:


3 სამუშაო დღეში ცნობის გაცემის საფასური: 20 ლარი;

1 სამუშაო დღეში: 40 ლარი;

 * სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის მიხედვით, პირი, რომელსაც 70 000 ან 70 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა აქვს, თავისუფლდება საფასურის გადახდისაგან (3 სამუშაო დღე).


* ნასამართლობის ცნობის მოქმედების ვადა განსაზღვრულია და ვადაშია მისი დამზადებიდან 15 კალენდარული დღე.


ცნობის მისაღებად განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია როგორც სააგენტოს ვებგვერდზე ან/და აპლიკაციაში (SERVICE AGENCY) რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, ისე ნებისმიერ სტრუქტურულ ერთეულში.