31 იანვარი, 2007

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების სავალდებულო რეგისტრაციის წესების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 ივნისი, 2007

მომსახურების სააგენტოს მიერ გირავნობის რეგისტრაციის, ნასამართლობის შესახებ ცნობისა და მექ. სატრ. საშუალების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

28 თებერვალი, 2014

სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარების, შენახვისა და გადაადგილების წესის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

8 მაისი, 2003

საქართველოს კანონი იარაღის შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

12 მარტი, 2014

პნევმატური იარაღის ტექნიკური რეგლამენტი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

30 სექტემბერი, 2015

სამოქალაქო ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის ჩატარების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 თებერვალი, 2020

იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის ჩატარების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

28 თებერვალი, 2014

სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარების, შენახვისა და გადაადგილების წესის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

21 სექტემბერი, 2005

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ლიცენზიისა და ნებართვების გაცემის წესისა და დამატებითი სანებართვო პირობების დადგენის შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

5 დეკემბერი, 2014

სამოქალაქო ბრუნვაში დაშვებული სანადირო და სპორტული პნევმატური იარაღის რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა