სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო აცხადებს კონკურსს დასავლეთის რეგიონალური დეპარტამენტის ქუთაისის მომსახურების ცენტრში


სამუშაო ადგილმდებარეობა: ქუთაისი

თანამდებობა: ინსპექტორი  

ვაკანტური თანამდებობის რაოდენობა: 1

თანამდებობრივი სარგო: 1150 ლ.

სამუშაო გრაფიკი:

სამუშაო დღე - 6

დასვენების დღე - 1

სამუშაო საათები:

ორშაბათი - პარასკევი: 09:30 – 17:30

შაბათი: 09:30 – 16:00

შესვენება - 1 საათი


ძირითადი ფუნქციები:


ა) მომხმარებლის მიერ წარდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე სატრანსპორტო საშუალების, სასოფლო-სამეურნეო, სპეციალურ და სპეციალიზებულ ტექნიკაზე ახორციელებს:

ა.ა.) გირავნობის რეგისტრაციასა და რეგისტრაციის გაუქმებას;

ბ.ბ.) ლიზინგის რეგისტრაციას;

ბ) მომხმარებლის მიმართვის საფუძველზე ასევე ახორციელებს:

ბ.ა.) სატრანსპორტო საშუალების ან ცეცხლსასროლი იარაღის სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობის მომზადებას/გაცემას;

ბ.ბ.) ნასამართლობის შესახებ ცნობის მომზადებას/გაცემას;

ბ.გ.) სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ ცნობის მომზადებას/გაცემას;

ბ.დ.) საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა-გადმოკვეთის შესახებ ცნობის მომზადებას/გაცემას;

ბ.ე.) პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგვის გამო ძებნის გამოცხადების შესახებ ცნობის მომზადებას/გაცემას;

ბ.ვ.) ლიზინგის ან გირავნობის მოწმობის მომზადებას / გაცემას;

ბ.ზ.) იარაღის ლეგალურ ბრუნვასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადებას და იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ნებართვის გაცემას;

ბ.თ.) იარაღის რეგისტრაციას;

ბ.ი.) იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა-გადაზიდვის ნებართვის, იარაღის ცალკეული ეგზემპლარების საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის ნებართვის, ტირის, სასროლეთის ან/და სასროლო-სანადირო სტენდის გახსნის ნებართვების და იარაღის საკომისიო წესით ჩაბარების ცნობის მომზადებას/გაცემას;

ბ.კ.) იარაღის სარეგისტრაციო/სანებართვო მოწმობების გაცემას, ასევე აღნიშნული მოწმობების შეცვლასა და დაკარგულის აღდგენას;

გ) ინსტრუქციის შესაბამისად მუშაობს ელექტრონული რიგის მართვის სისტემაში;

დ) მუშაობს დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში (შიდა/გარე დოკუმენტების მიღება, გაცნობა, შესაბამისი რეაგირება), ასევე ახორციელებს დამუშავებული დოკუმენტების/მასალების სისტემატიზაციას და დაარქივებას;

ე) მომხმარებლის მიერ არასრულად ან ხარვეზით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ან სხვა სახის დამაბრკოლებელი გარემოების დაფიქსირების შემთხვევაში, აღნიშნულის შესახებ უზრუნველყოფს მომხმარებლის სრულფასოვან ინფორმირებას და შემდგომში საკითხის დადებითად გადაწყვეტის მიზნით, კომპეტენციის ფარგლებში აძლევს რეკომენდაციას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

ვ) საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოფს მომხმარებლისთვის სააგენტოს სერვისებისა და პროცედურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას;

ზ) მომსახურების პროცესის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით უზრუნველყოფს სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულებასთან დაკავშირებული (რეგლამენტები, პროცედურები, ინსტრუქციები და ა.შ.) დოკუმენტების გაცნობას და შესწავლას;

თ) ასრულებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებს, აგრეთვე უშუალო ხელმძღვანელის ან/და ზემდგომი ხელმძღვანელი პირ(ებ)ის მიერ გაცემულ დავალებებსა და ცალკეულ მითითებებს.


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:


• უმაღლესი განათლება

• სახელმწიფო ენის ცოდნა


დამატებითი მოთხოვნები:


• მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება (სასურველია მომსახურების სფეროში)

• საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office – Word, Outlook) ცოდნა

• სასურველია ინგლისური ან/და რუსული ენ(ებ)ის ცოდნა - B2


უნარ-ჩვევები :


• ორგანიზებულობა და დინამიურ სამუშაო რეჟიმში მუშაობის უნარი

• ეფექტური კომუნიკაციის უნარი (ზეპირი და წერილობითი)

• სტრესულ გარემოში სწრაფად ადაპტირებისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი

• გუნდური მუშაობის უნარი

• მომხმარებლის კმაყოფილებასა და შედეგზე ორიენტირებულობა

• სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობა

• პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებულობა


საკონკურსო თემატიკა:


• საქართველოს კანონი “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ”

• საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2018 წლის 28 თებერვლის N24 ბრძანება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“;

• საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 25 ივნისის N892 ბრძანება „სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გირავნობის რეგისტრაციის, ნასამართლობის შესახებ ცნობისა და მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“;

• საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2014 წლის 28 თებერვლის N164 ბრძანება „სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარების, შენახვისა და გადაადგილების წესის დამტკიცების შესახებ“.კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:


• სრულყოფილად შევსებული სააპლიკაციო ფორმა

• რეზიუმე / CV

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

• უმაღლესი აკადემიური განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომი) ასლი;

• ფოტო 3X4 1 (ერთი) ცალი;

• სამხედრო ბილეთი ან წვევამდელის მოწმობა (საჭიროების შემთხვევაში)კონკურსის ეტაპები:


• აპლიკაციების შეფასება / გადარჩევა

• გასაუბრება

• ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან/და ფიზიკური მომზადების დონის შემოწმება (საჭიროების შემთხვევაში)

• სპეციალური შემოწმება

• გამოსაცდელი ვადით დანიშვნასაქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული შეზღუდვების გათვალისწინებით შსს სისტემაში არ მიიღება:


• განზრახი დანაშაულისთვის ნასამართლევი პირი;

• პირი, რომლის მიმართაც მიმდინარეობს სისხლისსამართლებრივი დევნა;

• პირი, რომელიც სასამართლოს გადაწყვეტილებით ცნობილია ქმედუუნაროდ ან შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონედ;

• პირი, რომელსაც სასამართლოს მიერ ჩამორთმეული აქვს შესაბამისი თანამდებობის დაკავების უფლება;

• პირი, რომლის ჯანმრთელობაც, ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის სამედიცინო დასკვნის თანახმად, არ აკმაყოფილებს მოცემული თანამდებობის დასაკავებლად აუცილებელ მოთხოვნებს;

• ალკოჰოლიზმით, ნარკომანიით, ტოქსიკომანიით, ფსიქიკური ან/და სხვა სნეულებით დაავადებული პირი. სნეულებათა ჩამონათვალს ერთობლივად ადგენენ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი;

• პირი, რომელიც თანამდებობის დაკავების შედეგად უშუალო სამსახურებრივი ზედამხედველობით უკავშირდება მშობელს, მეუღლეს, დას, ძმას, შვილს ან მეუღლის დას, ძმას, მშობელს;

• უცხო ქვეყნის მოქალაქე/უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის პრეტენდენტი, საქართველოს კანონით ან საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გამონაკლისის გარდა;

• სპეციალური შემოწმების შედეგად უარყოფითი შეფასების/შედეგის მქონე პირი;

• პირი, რომელმაც სამსახურში მიღების პროცესში შეგნებულად დამალა მასთან დაკავშირებული ინფორმაცია ან წარადგინა არასწორი მონაცემები;

• პირი, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს შს სამინისტროში სამსახურის გავლის წესის მოთხოვნებს.დამატებითი ინფორმაცია:


- კონკურსის მეორე ეტაპზე (გასაუბრება) გადავლენ კანდიდატები, რომლებიც დააკმაყოფილებენ საკონკურსო განაცხადში მითითებულ მოთხოვნებს და სავალდებულო დოკუმენტებს წარმოადგენენ სრულად.

- წარმატებულ კანდიდატებთან დაკავშირება, ასევე კონკურსის ეტაპების შედეგების შესახებ კონკურსანტების ინფორმირება მოხდება მათ მიერ აპლიკაციაში მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციის შესაბამისად (ელ. ფოსტა ან/და მობილურის ნომერი).! საყურადღებო ინფორმაცია:

დაინტერესებული პირის მიერ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად წარდგენილი განაცხადით კანდიდატი თანხმობას აცხადებს, რომ მის მიერ მითითებული ინფორმაციის სიზუსტე და კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობა გადამოწმებულ იქნეს სააგენტოს მიერ.


- კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებულმა პირ(ებ)მა განცხადებაში მოთხოვნილი დოკუმენტები და შევსებული სააპლიკაციო ფორმა, გთხოვთ, გადმოაგზავნეთ ელ. ფოსტაზე: hr@sa.gov.ge

- გთხოვთ, ელექტრონული წერილის სათაურის ველში (subject) მიუთითეთ იმ ვაკანტური თანამდებობის დასახელება, რომელზეც აკეთებთ განაცხადს

- განაცხადების მიღების ბოლო ვადა: 2019 წლის 07 ნოემბერი

გისურვებთ წარმატებებს!