შესყიდვების წლიური გეგმა
2018 წელი


განხორციელებული შესყიდვები

2018 წელი, I კვარტალი
2018 წელი, II კვარტალი


რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

2017 წელი - 0 ლარი
2018 წელი, I კვარტალი - 0 ლარი
2018 წელი, II კვარტალი - 0 ლარიინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებსააგენტოს მიერ შეძენილი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები