მომსახურების სააგენტოში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

2016 წელი

2015 წელი

2014 წელი

2013 წელი