• რას ნიშნავს აპოსტილისა და ლეგალიზაციის ელექტრონული რეესტრი? აპოსტილისა და ლეგალიზაციის ელექტრონული რეესტრი წარმოადგენს აპოსტილის/ლეგალიზაციის შტამპის გაყალბებისა და დამოწმებულ დოკუმენტში შემდგომი ცვლილებების შეტანისაგან დაცვის საშუალებას. აპოსტილისა და ლეგალიზაციის ელექტრონული რეესტრის საშუალებით ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია გადაამოწმოს არა მხოლოდ მის ხელთ არსებული დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმების/ლეგალიზაციის ფაქტი, არამედ ასევე იხილოს დამოწმებული დოკუმენტის სკანირებული ვარიანტი. როგორ ხდება ელექტრონულ რეესტრში აპოსტილის/ლეგალიზაციის შტამპის და დამოწმებული დოკუმენტის შემოწმება? დამოწმებული დოკუმენტის შემოწმება ხდება აპოსტილის/ლეგალიზაციის შტამპის ნომრისა და გაცემის თარიღის საშუალებით (კერძოდ, აპოსტილზე/ლეგალიზაციის შტამპზე დატანილია 15 ციფრიანი უნიკალური ნომერი (მე–8 ველი) და გაცემის თარიღი (მე–6 ველი)). ეს ინფორმაცია უნდა იქნას მითითებული ვებ–გვერდზე არსებულ შესაბამის ველებში, ხოლო ღილაკზე “რეგისტრაცია“ დაჭერის შემდეგ გაიხსნება გვერდი, სადაც შესაძლებელი იქნება დამოწმებული დოკუმენტის ხილვა.
  • Что означает электронный реестр апостиля и легализации? Электронный Реестр апостиля и легализации - это средство защиты штампа апостиля/легализации от фальсификации и от дальнейшего редактирования заверенного документа. С помощью электронного Реестра апостиля/легализации, любое заинтересованное лицо может не только перепроверить факт заверения документа апостилем/легализации, а также увидеть сканированный вариант заверенного документа. Как происходит в электронном Реестре проверка штампа апостиля/легализации и заверенного документа? Проверка заверенного документа происходит с помощью номера штампа и датой выдачи (в частности, штамп апостиля /легализации имеет 15-значный уникальный номер (8-ое поле) и дату выдачи (6-ое поле)). Эта информация должна быть указана в соответствующих полях на веб-сайте, и после нажатия кнопки «Регистрация» откроется страница, где можно будет увидеть заверенный документ.
  • Apostille and Legalisation e-Register Apostille and legalisation e-Register was developed to combat fraud and abuse of Apostille or Legalisation Certificate and further alteration of an underlying public document. By means of Apostille and legalisation e-Register any interested person can verify the fact of apostillisation or legalisation of a document and visually check scanned version of the underlying document. How Apostille or Legalisation certificate and underlying document can be checked in the e-Register? The underlying document is checked using Apostille or Legalisation Certificate number and date of issue (namely, Apostille or legalisation certificate holds a 15-digit unique number (8th informational item) and date of issue (6th informational item)). This information must be entered into relevant fields at the web page. Upon pressing the registration key a window opens, where you can see the underlying public document.