ამ ეტაპზე ცნობის მისაღებად განაცხადის მიღება ხდება მხოლოდ ელექტრონული წესით - ვებგვერდზე ან აპლიკაციაში რეგისტრაციის გავლის შემდეგ.
იარაღის სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობაში  აისახება შემდეგი სახის ინფორმაცია:

• იარაღის რეგისტრაციის შედეგად ასახული მონაცემები;

• ინფორმაცია რეგისტრირებული იარაღის სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ;

• ინფორმაცია აღნიშნული იარაღის რეგისტრაციის არარსებობის შესახებ


ცნობის მისაღებად მომსახურების სააგენტოში წარსადგენი დოკუმენტებია:

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

• საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.


5 სამუშაო დღეში ცნობის გაცემის საფასური: 20 ლარი;

3 სამუშაო დღეში: 35 ლარი;

1 სამუშაო დღეში: 60 ლარი;

3 სამუშაო საათში: 100 ლარი.