6 მარტი, 2020

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

25 ივლისი, 2022

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე. 2022 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

30 დეკემბერი, 2022

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე. 2022 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

15 მარტი, 2023

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე. 2022 წელი, IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 თებერვალი, 2024

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე. 2023 წელი, I - II - III - IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ივნისი, 2024

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე. 2024 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე. 2021 წელი, I - II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ოქტომბერი, 2021

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე. 2021 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

20 აპრილი, 2022

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე - 2021 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

28 ოქტომბერი, 2022

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე. 2022 წელი, I-II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

13 დეკემბერი, 2021

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე. 2021 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

3 აპრილი, 2023

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე. 2023 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 ნოემბერი, 2023

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე. 2023 წელი, I - II - III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე. 2018 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე. 2018 წელი, II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე. 2018 წელი, III კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე. 2018 წელი, IV კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 აგვისტო, 2023

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე. 2023 წელი, I - II კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

15 მარტი, 2023

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით - 2022 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 თებერვალი, 2024

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით - 2023 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

20 აპრილი, 2022

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით - 2021 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით, 2018 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

15 მარტი, 2023

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ - 2022 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 თებერვალი, 2024

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ - 2023 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

20 აპრილი, 2022

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ - 2021 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად. 2018 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

15 მარტი, 2023

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია - 2022 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 თებერვალი, 2024

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია - 2023 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

20 აპრილი, 2022

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია - 2021 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად. 2018 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

22 მარტი, 2023

მომსახურების სააგენტოს ბალანსზე არსებული უძრავი ქონება - 2022 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 თებერვალი, 2024

მომსახურების სააგენტოს ბალანსზე არსებული უძრავი ქონება - 2023 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

მომსახურების სააგენტოს ბალანსზე არსებული უძრავი ქონება - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

20 აპრილი, 2022

მომსახურების სააგენტოს ბალანსზე არსებული უძრავი ქონება - 2021 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

მომსახურების სააგენტოს ბალანსზე არსებული უძრავი ქონება - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი. 2018 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

15 მარტი, 2023

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ - 2022 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 თებერვალი, 2024

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ - 2023 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ - 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

20 აპრილი, 2022

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ - 2021 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ - 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად. 2018 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

15 მარტი, 2023

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია, 2022 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 თებერვალი, 2024

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია, 2023 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

6 მარტი, 2020

ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია 2019 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია, 2018 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია, 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 მარტი, 2022

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია, 2021 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

15 მარტი, 2023

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა, 2022 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

7 თებერვალი, 2024

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა, 2023 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა 2019 - 2020 წწ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა, 2018 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა, 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 მარტი, 2022

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა, 2021 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

22 მარტი, 2023

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია. 2022 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

4 ივნისი, 2024

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია. 2024 წელი, I კვარტალი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია 2019- 2020 წწ

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია. 2018 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

19 აპრილი, 2021

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია. 2020 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა  

1 მარტი, 2022

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია. 2021 წელი

ფაილის ჩამოტვირთვა